شعر

باغ بادلهره در حال شکوفا شدن است                     رود با همهمه آماده فردا شدناست

ابرهالکه دامان زمین را شستند                            خاک در تاب و تب گرم مطلا شدناست

سر زدهاز پیرهن پاره شب یوسف ماه                      دوست گم شده در معرض پیدا شدناست

بگسلای سلسله، ای سلسله ممتد شب                     نوبتی باشد اگر نوبت فردا شدناست

ایگشاینده ترین دست ، کلید تو کجاست                     قفل این پنجره ها منتظر واشدن است

گوش کنُ ای شب کر ُ صحبت صبح و سحر است         آفتاب آمده کی فرست حاشا شدناست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید