تشخیص طالبان از دیدگاه سربازان آمریکایی !


شما ممکن است یک طالبان باشید اگر …

1. برای امرار معاش هروئین درست می کنید اما با مشروب الکلی مشکل اخلاقی دارید.
2. مسلسل
۳۰۰۰ دلاری و راکت انداز ۵۰۰۰ دلاری دارید اما توان خرید یک جفت کفش برای خود ندارید.
3. بیشتر از دندانهایتان همسر اختیار کرده اید.
4. خود را با دست خالی پاک می کنید اما گوشت خوک را کثیف می دانید.
5. فقط دو نوع کت می شناسید: ضد گلوله و انتحاری.
6. کسی را نمی شناسید که علیه ایشان حکم جهاد نداده باشید.
7. تلویزیون را خطرناک می دانید اما به طور عادی زیر لباسهایتان مواد منفجره حمل می کنید.
8. وقتی دریافتید که تلفن همراه استفاده های دیگری غیر از منفجر کردن بمبهای کنار جاده دارد دچار شگفتی شدید.
9. مشکلی با زنها ندارید و فکر می کنید هر مرد باید حداقل دو تای از آنها را داشته باشد.
10. همواره به بز همسایه تان چشم داشته باشید.

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

بدلیل اهمیت موضوع امشب یک مطلب مهمی را درهر 3 وبم کذاشته ام که بسیار عبرت اموز است دیدنش و خواندن ان خالی از لطف نیست